Témavezetés

Szakdolgozati témajavaslatok

MAGYARTANÁRI KÉPZÉS

Antalné Szabó Ágnes

 • A tanári kommunikációs stratégiák vizsgálata az osztálytermi kontextusban
 • Együttműködésre épülő munkaformák és módszerek alkalmazása az anyanyelvi nevelésben
 • Digitális módszerek alkalmazása a helyesírás-tanításban

Bartha Csilla

 • Stílusváltás és alkalmazkodási stratégiák az osztályteremben
 • Az iskolai nyelvi tájkép mint reflexív pedagógiai lehetőség
 • Tanári nézetek, ideológiák, metapragmatikai reflexiók az osztálytermi diskurzusokban –empirikus vizsgálat
 • Szociolingvisztika a tankönyvekben – kritikai elemzés
 • Cigány gyermekek a digitális oktatásban

Hollóy Zsolt

 • Az osztálytermi diskurzus a kontakt és/vagy online tanulási környezetben
 • A tanulói kommunikáció fejlesztése kontakt és/vagy online tanulási környezetben
 • A kommunikációs kompetencia fejlesztése az anyanyelvi órán
 • A digitális kommunikáció témakörének tanítása az anyanyelvi órán

Gonda Zsuzsa

 • Az osztálytermi diskurzus a kontakt/és vagy online tanulási környezetben
 • Tanulóközpontú tevékenységek az anyanyelvi órán
 • Digitális szövegek olvasása és megértése
 • A tanulói kommunikáció fejlesztése kontakt és/vagy online tanulási környezetben
 • A tanulás támogatásának lehetőségei az anyanyelvi órán

Kugler Nóra

 • Valamilyen morfológiai vagy szintaktikai jelenség funkcionális nyelvészeti megközelítése azzal a céllal, hogy ennek az alapján tananyagfejlesztést lehessen végezni a közoktatás számára
 • A morfológiai, szintaktikai és/vagy szemantikai modellálásnak, a grammatikai-szemantikai elemzésnek a vizualizációja konzisztens módon (pl. a mondat szemantikai szerkezetének az ábrázolása; elemek felsorolása helyett elemek és viszonyaik megjelenítése; hálózatosság)
 • Az evidencialitás (pl. az információ forrásának a jelölése) és az episztemikus modalitás körébe tartozó jelenségeknek (pl. a megnyilatkozói vélekedés, következtetés nyelvi megkonstruálásának) a vizsgálata; a közös tudás alakításának szándékával összefüggő metapragmatikai jelölők valamilyen diskurzustípusban

Laczkó Krisztina

 • A szövegtan tanításának megújítási lehetőségei a középiskolában
 • A helyesírás tanítása a megújított NAT tükrében
 • A szófajiság megközelítésének problémái: a viszonyszók tanítása
 • A deixis műveletének tanítási lehetőségei
 • A szövegtipológia megközelítése a középiskolában

Lengyel Klára

 • A melléknév és a számnév fajtái. A számnév helyesírási és mondattani ismérveinek összefüggései
 • A határozófajták elkülönítésének kérdései
 • Központozási kérdések a mondatban (akár írásjelfajták, akár grammatikai szerkezetek központba állításával)
 • A helyesírás grammatikai kérdései és oktatása általános és középiskolában
 • A grammatikai rendszer tanítása régen és ma

Palágyi László

 • A magánhangzó-harmónia tanításának elméleti és gyakorlati kérdései
 • A mássalhangzótörvények tanításának elméleti és gyakorlati kérdései
 • Szószegmentálási problémák és megoldások a magyarórán

Simon Gábor

 • A stílus jelenségeinek vizsgálata, a stilisztika tanításának elméleti és módszertani kérdései
 • Szövegeink nyelvi-szemantikai szerveződésének vizsgálata, a szövegtan tanításának elméleti és módszertani kérdései
 • Irodalmi szövegek poétikai jelenségeinek vizsgálata

Tátrai Szilárd

 • Különböző pragmatikai témakörök (kontextus, megnyilatkozás, deixis, beszédaktus, implicit jelentés) tanításának elméleti és módszertani kérdései
 • A dalszövegek stilisztikai és poétikai vizsgálatának lehetőségei
 • A nézőpont vizsgálata elbeszélő szövegekben

Tolcsvai Nagy Gábor

 • Egy szó poliszém vagy szinonim jelentéshálózata és tanítása 
 • A szövegtan egy területének iskolai tanítása 
 • A stilisztika egy területének iskolai tanítása

 

A listán szereplő témákon kívül további témák is lehetségesek az adott oktatóval történő egyeztetés alapján. A más képzések témai is orientálók lehetnek az egyeztetések során.

 

MAGYAR BA-KÉPZÉS

Bartha Csilla

 • Szociolingvisztikai vizsgálatok marginalizált (különösen siket/cigány) közösségekben
 • A beszélőváltás mechanizmusa különböző diskurzustípusokban
 • Multimodalitás az interakciókban
 • A kódváltástól a transzlingválásig - Elméleti és empirikus megközelítések
 • Az interakciós igazodás típusai és stratégiái személyközi és online színtereken

Hollóy Zsolt

 • A digitális kommunikáció modelljei, folyamata, nyelvi jellemzői
 • Az érvelés szerepe a mindennapi kommunikációban
 • Digitális szövegműfajok nyelvi elemzése

Gonda Zsuzsa

 • A digitális kommunikáció folyamata, jellemző szövegtípusai
 • Különböző szótártípusok nyelvi sajátosságai
 • Reflektív szövegek nyelvi jellemzőinek a vizsgálata

Kugler Nóra

 • Egy körülhatárolt morfológiai vagy szintaktikai jelenségnek, problémának, bizonyos konstrukciós sémák (pl. állapotváltoz(tat)ás) megvalósulásainak funkcionális nyelvészeti megközelítése és tényleges nyelvi adatok elemzésére épülő leírása
 • A morfológiai, szintaktikai és szemantikai modellálásnak, a grammatikai-szemantikai elemzésnek a vizualizációja konzisztens módon (pl. a mondat szemantikai szerkezetének az ábrázolása)
 • Az evidencialitás és az episztemikus modalitás körébe tartozó jelenségeknek a vizsgálata tényleges nyelvi adatokon, meghatározott diskurzustípus(ok)ban

Laczkó Krisztina

 • A deixis működése a magyar nyelvben
 • A névmások funkcionális szemantikai megközelítése
 • Az igei konstrukciók kérdése, különös tekintettel az igenemekre
 • A metapragmatikai tudatosság vizsgálata különböző szövegtípusokban
 • A szaknyelvi helyesírások időszerű kérdési

Lengyel Klára

 • Szóalkotások (gyakoribb és ritkább bármelyike vagy összessége) és morfémakapcsolatok valamely magyar irodalmi alkotó életművében
 • A viszonyszók mondatbeli szerepe
 • Az állítmány típusai, a többtagú állítmányok elemzése, segédszavak az állítmányban
 • Utalószók és kötőszók: kérdések az alárendelő összetett mondatok elemzéséhez
 • Speciális jelentésviszonyok (okság, feltétel, hasonlítás, megengedés stb.) kifejezésének eszközei a különféle nyelvi egységekben

Palágyi László

 • Névelőzés és főnévi lehorgonyzás a magyarban
 • Az összetett képzők elméleti és empirikus megközelítései
 • Versengő morfológiai szerkezetek korpuszalapú vizsgálata
 • Helyviszonyt jelző névutók és helyviszonyragok funkcionális összehasonlító elemzése

Simon Gábor

 • A stílustulajdonítás és a stílusszerkezet elméleti és empirikus vizsgálata
 • Figuratív jelentések nyelvi kifejezésmódjainak vizsgálata
 • Az irodalmi szövegek nyelvi megfomáltságának, poétikai konvencióinak vizsgálata
 • Empirikus módszerek alkalmazása stilisztikai és szövegtani kutatásokban

Tátrai Szilárd

 • A nézőpont vizsgálata narratív és/vagy lírai szövegekben
 • A deixis és az episztemikus lehorgonyzás vizsgálata
 • Az irónia pragmatikai megközelítései
 • A stílus szociokulturális tényezőinek empirikus vizsgálata

Tolcsvai Nagy Gábor

 • A jelentésváltozás fajtái, egy szókészleti csoport jelentésváltozásai  
 • A térbeli irány nyelvi kifejezési módjai  
 • Metafora, hasonlat, tárgyiasság egy 19. vagy 20. századi magyar költő életművében 
 • Fejezetek a magyar nyelv 19. és 20. századi művelődéstörténetben 
 • Magyarpárú kétnyelvűségi jelentéstani vizsgálatok 

 

A listán szereplő témákon kívül további témák is lehetségesek az adott oktatóval történő egyeztetés alapján. A más képzések témai is orientálók lehetnek az egyeztetések során.

 

MA-KÉPZÉSEK

Az oktatókkal történő egyeztetés alapján, ahol a fenti témajavaslatok is irányadóak lehetnek.

 

DOKTORI KÉPZÉSEK

A tanszék oktatóinak aktuális doktori témajavaslatai elérhetők az Országos Doktori Tanács honlapján.