Lengyel Klára Dr.

Telefon/Mellék: (06 1) 411 6700/5004
Szoba: A/223
E-mail: lengyel.klara@btk.elte.hu
Publikációs lista
Doktori adatlap

Fokozatok:
PhD: ELTE, 1997, nyelvtudomány
habilitáció: 2002, ELTE, nyelvtudomány

Egyetemi/ kari / intézeti / tanszéki feladatkör:
témavezető (Magyar grammatika), ELTE HELP intézeti szakmentor

Oktatott tárgyak:

alap- és tanárképzés: Magyar grammatika – Morfológia és szófajtan, Magyar grammatika – Szintaxis és mondattan
alapképzés: Morfológiai kutatások – szakszeminárium
mesterképzés: Diskurzusgrammatika I-II.

Kutatási terület(ek):
A magyar nyelv alak- és szófajtana, valamint szintaxisa. Szófaji rendszer. Igék, igenevek, segédigék és segédigei eredetű szófajok, melléknevek. A mondatrészek felépítése, alakja. Az állítmány, a határozók.

Tíz legfontosabb publikáció:

  1. Kis magyar grammatika (Keszler Borbála társszerző). Budapest, Akadémiai Kiadó (2019).
  2. Magyar grammatikai gyakorlókönyv (Keszler Borbála társszerző). Budapest, Műszaki Könyvkiadó (2018), 567 p.,
  3. Kugler, Nóra (szerk.); Lengyel, Klára (szerk.); Markó, Alexandra (szerk.); Mártonfi, Attila (szerk.). Helyesírási diákszótár. Budapest, Magyarország: Korona Kiadó (2001), 424 p.,
  4. Magyar nyelv 7: szófajok, szóalakok (Kugler Nóra társszerző). Budapest, Korona Kiadó (2000), 280 p.
  5. Az igenevek helye a szófaji rendszerben. Budapest, Akadémiai Kiadó (2000), 87 p.
  6. Az állítmány. Magyar Nyelvőr 124. 1. pp. 47–59. (2000)
  7. A segédigék kérdéséhez. Magyar Nyelvőr. 123.: 1. pp. 116–128. (1999)
  8. A Magyar grammatika tankönyv fejezetei. Budapest, Magyarország : Nemzeti Tankönyvkiadó (2000): A nyelvi egységek szinteződése 24–33.; Nyelv, nyelvtan, grammatika 23; A szófajváltás 78–79.; Szófajok a nyelvben és a beszéd mondataiban 77–80.; Az ige 81–94.; A melléknév 142–152; Az igenevek általános jellemzése 223–226.; A főnévi igenév 226–231.; A határozói igenév 237–246.; Az igenevek morfológiai tulajdonságai 142–151.; A segédigék és származékaik 252–258.;  A szóösszetétel . 321–336.; A ritkább szóalkotási módok 337–345; Az állítmány 394–404.; Az állítmány és alany egyeztetése 399–401.
  9. Töprengés a birtokos névmásokról. Magyar Nyelvőr 121: 4 pp. 487–489. (1997)
  10. Átmeneti kategóriák a nyelv különböző szintjein. Magyar Nyelvőr 119.: 3. pp. 310–333.