Palágyi László Dr.

Palágyi László Dr.

Szoba: A/246
E-mail: palagyi.laszlo@btk.elte.hu
Telefon/Mellék: 5364
Publikációs lista
Doktori adatlap

Fokozatok:
PhD: ELTE, 2020, nyelvtudomány

Oktatott tárgyak:
tanárképzés: magyartanári bevezető szeminárium, tanári kommunikáció
alapképzés: magyar grammatika I., magyar grammatika II., kommunikáció szóban és írásban
mesterképzés: morfológia 1., morfológia 2.

Kutatási terület(ek):
morfológia, kognitív nyelvészet, verbális humor, idegennyelv-oktatás

Kutatócsoport vezetése, részvétel kutatócsoportban:
Az ELTE DiAGram Központ Funkcionális nyelvészeti műhelyének tagja

Tíz legfontosabb publikáció:

  1. Palágyi László 2014. Gustave Guillaume nyelvelméletének alapjai. Nyelvtudományi Közlemények 110: 333–360.
  2. Palágyi László 2016a. A magyar főnév és melléknév kognitív szerveződésének alapjai és konverziós viszonyai. Nyelvtudományi Közlemények 112: 207–242.
  3. Palágyi László 2016b. A kognitív metaforaelmélet alkalmazása a magyar mint idegen nyelv oktatásában. In. Váradi Tamás (eds.): Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 69–80. 
  4. Palágyi László 2016c. A verbális humor kognitív nyelvészeti megközelítése – a lexikai vegyítés és a szemantikai újraértelmezés. Magyar Nyelvőr 140/3: 332–346.
  5. Palágyi László – Benczes Réka 2017. Virtual as real and real as virtual? Virtual reality as a metaphorical source domain. In: Uberman, Agnieszka – Dick-Bursztyn, Marta (eds.): Language in the New Millennium: Applied-linguistic and Cognitive-linguistic Considerations. Berlin: Peter Lang Verlag. 127–151.
  6. Palágyi László 2019a. A magyar főnév kognitív morfológiai modellje. Doktori disszertáció.
  7. Palágyi László 2019b. Jelöltségelmélet és magyar mint idegen nyelv. THL2: A magyar nyelv és kultúra tanításának folyóirata. 1-2. 19–37.
  8. Palágyi László – Tóth-Czifra Erzsébet – Benczes Réka. 2020a. Introduction to Uralic languages. In: Štekauer, Pavol; Bagasheva, Alexandra; Körtvélyessy, Lívia (eds.) Derivational Networks Across Languages. De Gruyter Mouton. 361–365.
  9. Palágyi László – Tóth-Czifra Erzsébet – Benczes Réka. 2020b. Derivational networks in Hungarian. In: Štekauer, Pavol; Bagasheva, Alexandra; Körtvélyessy, Lívia (eds.) Derivational Networks Across Languages. De Gruyter Mouton. 385–397.
  10. Palágyi László 2020c. -Ó és -Ás képzős alakok és alapigéik hálózati megközelítése. In: Balázs Géza – Imrényi András – Simon Gábor (eds.) Hálózatkutatás: Hálózatok a nyelvben. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest. 297–318.