Tátrai Szilárd Dr.

Tátrai Szilárd Dr.

Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5005
Szoba: A/222
E-mail: tatrai.szilard@btk.elte.hu
Publikációs lista
Doktori adatlap

Fokozatok:
PhD: ELTE, 2001, nyelvtudomány;
habilitáció: ELTE, 2011, nyelvtudomány

Egyetemi/ kari / intézeti / tanszéki feladatkör:
tanszékvezető, az MNYFI Intézeti Tanácsának tagja
az ELTE Nyelvtudományi doktori Iskola Magyar Nyelvészet programjában a Kognitív nyelvészet alprogram vezetője

Oktatott tárgyak:
tanárképzés: szövegtan és stilisztika, szöveg- és stíluselemzés
alapképzés: stilisztika, szövegtan, a kognitív nyelvészet alapjai, kommunikáció és pragmatika
mesterképzés: nyelvészeti pragmatika
doktori képzés: pragmatika, stilisztika, szövegtan

Egyéb oktatási tevékenység:
a Funkcionális nyelvészeti diákműhely mentortanára

Kutatási terület(ek):
pragmatikaelmélet, deixis, nézőpont (perspektíva), irónia, szövegtipológia (narratív és lírai diskurzusok), stíluselmélet, kognitív poétika

Kutatócsoport vezetése, részvétel kutatócsoportban:
Az ELTE DiAGram Központ Funkcionális nyelvészeti műhelyének tagja, Stíluskutató csoportjának vezetője

Tíz legfontosabb publikáció:

 1. Tátrai Szilárd 2022. A kontextualizáció műveletei. Kontextualizáló konstrukciók a mondaton innen és túl. In: Tolcsvai, Nagy Gábor (szerk.): A szövegértés kérdései. Budapest: Gondolat Kiadó. 43–77. http://real.mtak.hu/164094/1/Tolcsvai_nyomdanak_jav2.pdf
 2. Tátrai Szilárd – Ballagó Júlia 2020. On socio-cultural situatedness in style attribution: A study of style in Hungarian. In: New Horizon in English Studies 5: 3–23. https://journals.umcs.pl/nh/article/view/10593
 3. Tátrai Szilárd 2018. Hárman egy ladikban. Kontextualizáció, perspektiválás és személyjelölés a dalszövegekben. Magyar Nyelvőr 142/3: 310–327. http://nyelvor.c3.hu/period/1423/142305.pdf
 4. Tátrai Szilárd 2017. Pragmatika. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan. A magyar nyelv kézikönyvtára 4. Budapest: Osiris Kiadó. 899–1058. https://www.szaktars.hu/osiris/view/tolcsvai-nagy-gabor-szerk-nyelvtan-a-magyar-nyelv-kezikonyvtara-2017/?pg=0&layout=s
 5. Tátrai, Szilárd 2015. Context-dependent vantage points in literary narratives: A functional cognitive approach, Semiotica 203: 9–37.
  https://www.degruyter.com/view/j/semi.2015.2015.issue-203/sem-2014-0076/sem-2014-0076.xml
 6. Laczkó, Krisztina – Tátrai, Szilárd 2015. On the referential interpretation of computer-mediated narratives. ESUKA. Journal of Estonian and Finno-Ugric linguistics 6/2: 85–103. http://jeful.ut.ee/index.php/JEFUL/article/view/jeful.2015.6.2.04
 7. Tátrai Szilárd 2011. Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 234 p.
 8. Tátrai, Szilárd – Csontos, Nóra 2009. Perspectivization and modes of quoting in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica / Acta Linguistica Academica 56/4: 441–468.
  https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/ALing.56.2009.4.4
 9. Tátrai Szilárd 2005. A nézőpont szerepe a narratív megértésben. In: Kertész András – Pelyvás Péter (szerk.): Tanulmányok a kognitív szemantika köréből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI. Budapest: Akadémiai Kiadó. 207–229.
 10. Tátrai Szilárd 2002. Az ’én’ az elbeszélésben. A perszonális narráció szövegtani megközelítése. Budapest: Argumentum Kiadó. 168 p.