Dr. Simon Gábor

Dr. Simon Gábor

Telefon/Mellék: (+36 1) 411 6500/5005
Szoba: A/223
E-mail: simon.gabor@btk.elte.hu
Publikációs lista
Doktori adatlap

Fokozatok:
PhD: ELTE, 2013, nyelvtudomány

Egyetemi/ kari / intézeti / tanszéki feladatkör:
adjunktus

Oktatott tárgyak:
tanárképzés: Szöveg- és stíluselemzés, Tanári kommunikáció, A magyar nyelv tanításának gyakorlata, Magyartanári bevezető szeminárium
alapképzés: A kognitív nyelvészet alapjai, Stilisztika, Digitális kompetenciák a nyelv- és irodalomtudományban
mesterképzés: Nyelvelméletek, Nyelvtechnológia – korpusznyelvészet, Stilisztika
doktori képzés: (inter)kulturális kognitív szemantika, kognitív stilisztika és poétika

Egyéb oktatási tevékenység:
 oktató az Eötvös József Collegium Magyar Műhelyében, OTDK-témavezetés

Kutatási terület(ek):
kognitív stilisztika, kognitív poétika, korpusznyelvészet, metaforikus nyelvhasználat

Kutatócsoport vezetése, részvétel kutatócsoportban:
ELTE DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Kutatóközpont (tagság), ELTE Stíluskutató csoport (tagság), SzTE Kognitív Poétika Kutatócsoport (tagság), ELTE MetaID kutatócsoport (vezető)

Tíz legfontosabb publikáció:

 1. Simon Gábor 2020. Patterns of comparison: Compatible and clashing similes in a contemporary Hungarian novel. Studia Linguistica Hungarica 32: 91‒108. http://repository.elte-dh.hu/s/eltedh-en/item/63
 2. Kugler, Nóra – Simon, Gábor 2018. The schematization of Hungarian participle-noun compounds. SKY Journal of Linguistics 31: 35–69.
  http://www.linguistics.fi/julkaisut/SKY2018/SKYJoL31_Kugler_Simon.pdf
 3.  Simon Gábor 2018. Az igei jelentés metaforizációjának mintázatai: nyelvtan- és korpuszvezérelt esettanulmányok. Jelentés és Nyelvhasználat 5: 1–36.
  http://www.jeny.szte.hu/JENY-2018-SimonG
 4.  Simon Gábor 2017. Áttekintés a műfajkutatás tendenciáiról és lehetőségeiről. Útban egy kognitív szemléletű műfajelmélet felé. Magyar Nyelv 113/2: 146–166.
  http://www.c3.hu/~magyarnyelv/17-2/SimonG_MNy_17-2.pdf
 5.  Simon Gábor 2016a. Bevezetés a kognitív lírapoétikába: a költészet mint megismerés vizsgálatának lehetőségei. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 288 p.
 6.  Simon, Gábor 2016b. On patterns of intersubjective cognition in didactic poetry. Logos et Littera: Interdisciplinary Approaches to Text 3/2: 90–112.
  http://www.ll.ac.me/ll%203(2)/Gabor%2090-112.pdf
 7.  Simon, Gábor 2015. Beyond the Strategy of Ignorance. How and what can benefit cognitive linguistics from phenomenology? Studia Linguistica Hungarica 30: 43–72.
 8.  Simon Gábor 2014b. Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 223 p.
 9.  Simon, Gábor 2014c. Embodiment and metaphorical meaning creation. In: Marek, Kuźniak – Agnieszka, Libura – Michal, Szawerna (eds.): From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics: Patterns of Imagery in Language. Frankfurt am Main: Peter Lang International Academic Publishers. 249–266.
 10.  Simon Gábor 2012. A stílus szociolingvisztikai meghatározásáról. Magyar Nyelv 108/1: 18–39.
  http://www.c3.hu/~magyarnyelv/12-1/SimonG_121.pdf