Tolcsvai Nagy Gábor Dr.

Tolcsvai Nagy Gábor Dr.

Telefon/Mellék: (+36 1) 485 522/5440
Szoba: A/226
E-mail: tolcsvai.nagy.gabor@btk.elte.hu
Publikációs lista
Doktori adatlap

Fokozatok:
az MTA rendes tagja, 2016

Egyetemi/ kari / intézeti / tanszéki feladatkör:
az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője
az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában a Magyar nyelvtudományi doktori program vezetője
az ELT BTK Doktori Tanácsának tagja
a DiAGram Funkcionális nyelvészeti központ vezetője

Oktatott tárgyak:
alap- és mesterképzés: Jelentéstan és pragmatika, Szövegtan, Stilisztika, Jelentéstan
tanárképzés: Szöveg- és stíluselemzés (tanárképzés)
doktori képzés: Leíró nyelvészet, Jelentéstan, Szövegtan

Egyéb oktatási tevékenység:
az Ösvények folyóirat főszerkesztője

Kutatási terület(ek):
A kognitív nyelvészet keretében a szemantika, a magyar nyelv funkcionális kognitív leírása, a kétnyelvűségi szemantika, a teológiai szemantika, a stilisztika, az irodalmi hermeneutika keretében az irodalom poétikai jellemzői, a magyar nyelv művelődéstörténete, a nyelvpedagógia

Kutatócsoport vezetése, részvétel kutatócsoportban:
a DiAGram Funkcionális nyelvészeti központ vezetője, a DiAGram Funkcionális nyelvészeti kutatócsoport vezetője, a Stíluskutató csoport tagja

Tíz legfontosabb publikáció:

  1. Tolcsvai Nagy Gábor 2020.  Im-Körper-Sein, Transsubstantiation und Offenbarung: Sprechmodus in Markus-Version. In: Lőrincz, Csongor – Varga L., Péter (Hrsg.): Herausforderung der Literatur: Péter Esterházy. Berlin: Walter De Gruyter. 2020. 371–388.
  2. Tolcsvai Nagy, Gábor 2020. Postcolonialism in Central Europe. A linguistic perspective. Hungarian Studies Vol. 34. Hungarian Studies.
  3. Tolcsvai, Nagy Gábor 2019. A módszertan, amint elnyom vagy felszabadít: Írás- és olvasástanítás, államnyelv-elsajátítás a határon túli magyarok körében. Magyar Nyelvőr 143 (2): 196–209.
  4. Tolcsvai Nagy Gábor 2019. A szimulációs (szubjektív) temporalitás a magyar igekötőben. Magyar Nyelvőr 143 (1): 58–71.
  5. Tolcsvai Nagy, Gábor 2017. Jelentéstan. In: Tolcsvai Nagy, Gábor (szerk.): Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó. 207–502.
  6. Tolcsvai Nagy Gábor 2013. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Osiris Kiadó. Budapest.
  7. Tolcsvai Nagy Gábor 2005. A cognitive theory of style. Metalinguistica 17. Peter Lang. Frankfurt am Main.
  8. Tolcsvai Nagy Gábor 2002. Pilinszky János. Pozsony: Kalligram. Tegnap és ma. Sorozatszerk. Szegedy-Maszák Mihály.
  9. Tolcsvai Nagy Gábor 2001. A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.
  10. Tolcsvai Nagy Gábor 1996. A magyar nyelv stilisztikája. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.