Laczkó Krisztina Dr.

Laczkó Krisztina Dr.

Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5208
Szoba: A/228
E-mail:laczko.krisztina@btk.elte.hu
Publikációs lista
Doktori adatlap

Fokozatok:
PhD: ELTE, 1996, nyelvtudomány

Egyetemi/ kari / intézeti / tanszéki feladatkör:
ELTE  Eötvös Collegium aligazgatója és a Magyar műhely vezetője
az ELTE Közalkalmazotti Tanács tagja

Oktatott tárgyak:
helyesírás (tanárképzés, szakirány) leíró grammatika (alapképzés, tanárképzés), szövegtan
(alapképzés), funkcionális szintaxis (mesterképzés), nyelvi lektorálás (szakirány)

Kutatási terület(ek):
funkcionális pragmatika: deixis; metapragmatikai jelzések
funkcionális nyelvtan: igei konstrukciók, a mediális igék; a névmás szemantikája
helyesírás

Kutatócsoport vezetése, részvétel kutatócsoportban:
DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely
Stíluskutató csoport

Tíz legfontosabb publikáció:

  1. Laczkó Krisztina 2019. A diskurzusdeixis mint a metapragmatikai tudatosság kifejezője. In: Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.): Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. Budapest: Eötvös József Collegium. 241–264. 
  2. Laczkó, Krisztina – Tátrai, Szilárd 2018. Joint Attention, Construal, and the Referential Interpretation of Computer-Mediated Narratives. In: Grzegorz, Bubak – Nagy, László Kálmán – Tátrai, Szilárd (eds.): Polsko–węgierski Badanie Hungarologiczne. Kraków: Jagello University. 229–241.
  3. Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd 2015a. A metapragmatikai tudatosság jelzései számítógép közvetítette társalgási narratívákban. Beszédkutatás 2015: 120–132.
  4. Laczkó, Krisztina – Tátrai, Szilárd 2015b. On the referential interpretation of computer-mediated narratives. Eesti ja soome-ugri keeliteaduse ajakivi 6/2: 85–103.
  5. Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd 2015c. „Évek óta mást se csinálunk”. A többes szám első személyű deiktikus elemek működésének vizsgálatához. In: Bárth M. János – Bodó Csanád – Kocsis Zsuzsanna (szerk.): A nyelv dimenziói. Budapest: Tinta Kiadó. 501–514.
  6. Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd 2012. Személyek és/vagy dolgok. A harmadik személyű és a mutató névmási deixis a magyarban. In: Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Konstrukció és jelentés. Tanulmányok a magyar nyelv funkcionális kognitív leírására. Budapest: Tinta Kiadó. 231–258.
  7. Laczkó, Krisztina 2012. Spatial deixis and demonstrative pronouns in Hungarian. Proceedings. Selected papers from UK-CLA Meetings. Vol. 1. 289–301.
  8. Laczkó Krisztina 2010. Demonstrative pronouns in spatial deixis, discourse deixis, and anaphora. Acta Linguistica Hungarica 57/1: 99–118.
  9. Laczkó Krisztina 2006. A magyar névmási rendszer – nyelvtan és funkció. Budapest: Martin Opitz Kiadó. 108 p.
  10. Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila 2004. Helyesírás. Budapest: Osiris Kiadó. 1539 p.