Kugler Nóra Dr.

Kugler Nóra Dr.

Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5152
Szoba: A/227
E-mail: kugler.nora@btk.elte.hu
Publikációs lista
Doktori adatlap

Fokozatok:
2011.
Habilitált doktor (ELTE BTK, 100%, oklevélszám: 728/2011), a habilitációs dolgozat címe: A magyar inferenciális-episztemikus módosítószók lexikonszerű feldolgozása
2001. PhD-fokozat nyelvészetből (minősítés: summa cum laude, a disszertáció címe: A módo­sí­tószók a magyar nyelv szófaji rendszerében; oklevélszám: P-491/2001.)

Egyetemi/ kari / intézeti / tanszéki feladatkör:
alprogramvezető (Leíró nyelvészet alprogram); az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság tagja, dékáni megbízott (HELP 2019-től), a kari Esélyegyenlőségi Bizottság tagja, tanszéki Erasmus-koordinátor

Oktatott tárgyak:
alapképzés: Magyar grammatika előadás, Magyar grammatika 1-2. szeminárium, Szintaktikai kutatások
mesterképzés: Leíró nyelvészet; Szemantika és pragmatika; Szintaxis
doktori képzés: Szintaxis, Kutatásmódszertan

Egyéb oktatási tevékenység:
a Funkcionális nyelvészeti diákműhely mentortanára; tutorálás; OTDK-felkészítés; ÚNKP-témavezetés

Kutatási terület(ek):
a magyar nyelv grammatikája; a természetes episztemológia körébe tartozó jelenségek nyelvi megkonstruálásának vizsgálata; funkcionális szemléletű anyanyelvoktatás

Kutatócsoport vezetése, részvétel kutatócsoportban:
Tagja az ELTE BTK MNYFI DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központjának (https://diagram.elte.hu/), alapítása óta tagja a DiAGram kutató­cso­port­nak (vezető: Tolcsvai Nagy Gábor professzor), résztvevője volt az OTKA Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (76878, 100717) programjainak, jelenleg kutatóként vesz részt A magyar nyelv igei konstrukciói. Használatalapú konstrukciós nyelvtani kutatás (NKFIH 129040) projektjében.
Részt vesz kutatóként a Tématerületi Kiválósági Program (ELTE) Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció című projektumának első (2019/2020) és második ciklusában (2020/2021).
Tagja a CoFuLa (Cognitive Linguistic Perspectives on Finno-Ugric Languages) nemzetközi kutatói hálózatnak.

Tíz legfontosabb publikáció:

  1. Kugler Nóra 2015. Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 179. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 280 p.
  2. Kugler Nóra 2018. Az összetett mondat. Budapest: Eötvös Kiadó. 139 p.
  3. Kugler Nóra 2020. Contextualizing clauses. Studia Linguistica Hungarica 32: 76-90.
  4. Kugler Nóra 2017. Az evidencialitás és a modalitás. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan. (A Magyar Nyelv Kézikönyvtára 4.) Budapest: Osiris Kiadó. 467–494.
  5. Kugler Nóra 2017. A mondattípusok részletes tárgyalása. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan. (A Magyar Nyelv Kézikönyvtára 4.) Budapest: Osiris Kiadó. 761–805. 
  6. Kugler Nóra 2017. Az összetett mondat. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan. (A Magyar Nyelv Kézikönyvtára 4.) Budapest: Osiris Kiadó. 806–898.
  7. Kugler, Nóra – Simon, Gábor 2018. The schematization of Hungarian participle-noun compounds. SKY Journal of Linguistics 31: 35–69.
  8. Kugler Nóra 2003. A módosítószók funkciói. (Nyelvtudományi Értekezések 152.) Budapest: Akadémiai Kiadó. 122 p.
  9. Kugler Nóra 2000/(2017). Az igeragozás (104–126), A névmás (Laczkó Krisztinával közösen) (152–174), A partikula (257–281), A névelő (282–288), A tagadószó (289–291), A mondatszók (292–304), A mondattan általános kérdései (369–393), Az alany (405–413). In: Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 2000. (Budapest: Műszaki Könyvkiadó. 2017.)
  10. Kugler Nóra – Tolcsvai Nagy Gábor 2015. Magyar nyelv. Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. 580 p.