Kardosné Balogh Judit Dr.

Kardosné Balogh Judit Dr.

Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/5005
Szoba: A/229
E-mail:balogh.judit@btk.elte.hu
Publikációs lista

Fokozatok:
PhD: ELTE, 1996, nyelvtudomány

Egyetemi/ kari / intézeti / tanszéki feladatkör:
A magyar nyelv és irodalom MA-képzés írásbeli felvételijének elbírálásáért felelős oktató

Oktatott tárgyak:
tanárképzés: Magyar grammatika előadás
tanár- és alapképzés: Magyar grammatika 1. szeminárium, Magyar grammatika 2. szeminárium

Egyéb oktatási tevékenység:
A Magyar grammatikai diákműhely mentortanára

Kutatási terület(ek):
Magyar grammatika: alaktan, mondattan

Tíz legfontosabb publikáció:

 

  1.  Leíró grammatikai ismeretek: Magyar mint idegen nyelv szakos hallgatók részére. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, (2018) (KRE Magyarnyelv-tanári segédkönyvek)
  2. Leíró grammatika és nyelvhasználat In: Balázs Géza -- Lengyel Klára (szerk.): Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat, Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Inter Nonprofit Kft., MSZT, pp 147-151 (2018) (Magyar Szemiotikai Tanulmányok; 41-42)
  3. A magyar orvosi szaknyelv megújítása - Bugát Pál (1793--1865) In: Bárth M János -- Bodó Csanád --  Kocsis Zsuzsanna (szerk.): A nyelv dimenziói: Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére, Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, pp 573-582 (2015)
  4. Bugát Pál orvosi szavai. MAGYAR ORVOSI NYELV: 14. 1. pp 9-12 (2014), Bugát Pál orvosi szavai II. MAGYAR ORVOSI NYELV: 14. 2. pp 71-77 (2014)
  5. A szaknyelvek és a Magyar Nyelvőr. In: Veszelszki Ágnes -- Lengyel Klára (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia: a tudományok, szakmák nyelve: "Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása". Budapest. Éghajlat Könyvkiadó, pp 87-94 (2014)
  6. Az értelmező előfordulása a beszélt nyelvben. In: Keszler Borbála -- Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban. Budapest. Tinta Könyvkiadó, pp 30-36 (2009) (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 88)
  7. A beszélt nyelvi értelmező. Magyar nyelvőr: 133. 1. pp 66-80 (2009)
  8. Az értelmezői mellékmondat. Magyar nyelvőr: 128. 2. pp 206-211 (2004)
  9. Az értelmezős szerkezet helye a szintagmák között I., II.Magyar nyelvőr: 127. 4. pp 456-471 (2003), 128. 1. pp 68-83 (2004)
  10. Az értelmezős szintagmákról. Magyar nyelv: 99. 3. pp 293-300 (2003)